AM PERGOLA

REGULAMIN GWARANCJI

§ 1. PRZEDMIOT GWARANCJI, POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem gwarancji udzielanej na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej jako: „Gwarancja”) jest jakość towarów / usług sprzedawanych przez AM PERGOLA SYSTEM Andrzej Caparczyk, Mirosław Żelazko Spółka Cywilna z siedzibą w Toszku (44-180) przy ul. Wilkowickiej 2, REGON: 386987777, NIP: 96916432246381549481 (dalej jako: „Gwarant” lub „AM PERGOLA SYSTEM”). Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich Umów.

 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

  1. Kontrahencie, rozumie się przez to zarówno Przedsiębiorcę jak i Konsumenta łącznie.

  2. Konsumencie, rozumie się przez to zarówno konsumentów w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, jak i osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  3. Przedsiębiorcy, rozumie się przez to podmiot zawierający umowę z AM PERGOLA SYSTEM w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jeżeli z treści zawartej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. Regulamin dostępny jest na stronie www.ampergola.pl.

 4. Regulamin doręczany jest Konsumentowi przy zawieraniu umowy.

 5. Uprawnienia z gwarancji przysługują wyłącznie Kontrahentowi.

§ 2. OKRES I ZAKRES GWARANCJI

 1. AM PERGOLA SYSTEM udziela Gwarancji w odniesieniu do sprzedanego towaru na okres 2 lat. W przypadku, gdy montaż towaru jest realizowany przez AM PERGOLA SYSTEM, dwuletnia Gwarancja obejmuje także usługę montażu.

 2. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej, ewentualnie kraju wskazanego w umowie.

 3. Okres Gwarancji liczony jest od:

  1. daty wykonania montażu (w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest zarówno sprzedaż jak i montaż towaru).

  2. daty wskazanej na dowodzie zakupu (w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest wyłącznie sprzedaż towaru).

 4. AM PERGOLA SYSTEM gwarantuje, że towar w momencie zakupu nie posiada wad ukrytych, a jego właściwości i parametry techniczne są zgodne z ustaleniami stron.

 5. W przypadku, gdy montaż towaru realizowany jest przez Kontrahenta indywidualnie, przed przystąpieniem do prac powinien on zostać sprawdzony. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad, towar nie powinien być montowany, pod rygorem utraty Gwarancji.

 6. W przypadku, gdy jedynie część składowa towaru jest wadliwa i daje się odłączyć od towaru, uprawnienia Kontrahenta wynikające z niniejszej Gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części towaru.

 7. Samodzielny montaż realizowany przez Kontrahenta lub podmioty przez niego wybrane nie wyłącza Gwarancji na towar, jednakże w przypadku, gdy został wykonany nieprawidłowo, może to stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji.

§ 3. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI AM PERGOLA SYSTEM

 1. Gwarancja nie obejmuje wad, usterek, zniszczeń powstałych z powodu warunków, na które AM PERGOLA SYSTEM nie ma wpływu, a w szczególności spowodowanych:

  1. nieodpowiednią eksploatacją, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem (niezgodnym z instrukcją) w tym dalszym korzystaniem z towaru pomimo dostrzeżenia wad, usterek lub nieprawidłowości.

  2. brakiem właściwiej konserwacji.

  3. nieprawidłowym załadunkiem, rozładunkiem lub transportem (jeżeli są wykonywane przez Kontrahenta lub podmioty przez niego wskazane).

  4. nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem przez Kontrahenta bądź osoby trzecie.

  5. wykonaniem montażu lub uruchomieniem przez Kontrahenta w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych.

  6. wypadkami losowymi, takimi jak: klęski żywiołowe, tąpnięcia oraz działania innych nietypowych czynników zewnętrznych.

  7. uszkodzeniami mechanicznymi.

 2. Wszelkie zmiany, naprawy i przeróbki towaru dokonane przez Kontrahenta we własnym zakresie skutkują wygaśnięciem gwarancji.

 3. AM PERGOLA SYSTEM nie ponosi ponadto odpowiedzialności za uszkodzenia ścian, sufitu i innych elementów, do których montowany jest towar w zakresie, w jakim ingerencja w te elementy jest niezbędna do prawidłowego montażu zamówionego przez Kontrahenta towaru.

 4. Gwarancja nie obejmuje nieznacznych zmian właściwości (np. wyglądu zewnętrznego) zachodzących w sposób naturalny pod wpływem czynników zewnętrznych w trakcie użytkowania, w szczególności wysokiej wilgotności powietrza, zanieczyszczenia powietrza, kwaśnych deszczów, zalesienia terenu itp.

 5. Za wady dostarczonego towaru nie będą uznawane zmiany w jego wyglądzie, charakterystyce lub funkcjonowaniu wynikające z jego normalnego zużycia.

 6. Gwarancją nie są objęte powstałe podczas użytkowania zabrudzenia materiału, z którego wykonany jest towar.

 7. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia napędu elektrycznego wynikające ze zbyt intensywnego użytkowania, a także powstałe wskutek wahań napięcia sieci zasilającej, nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia lub wyładowań elektrycznych, a ponadto wszelkie uszkodzenia spowodowane silnym wiatrem, uderzeniami, wilgocią, działaniem cieczy, chemikaliów, środków czyszczących i innych substancji, na których działanie użytkownik naraził towar.

 8. AM PERGOLA SYSTEM nie odpowiada za dobór towaru do danej inwestycji, w szczególności AM PERGOLA SYSTEM nie odpowiada za zgodność towaru ze specyfikacją inwestycji.

 9. W umowach zawieranych z Przedsiębiorcami, odpowiedzialność AM PERGOLA SYSTEM z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 10. Za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek wad produkcyjnych tkwiących w towarach Kontrahentowi nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie.

 11. Gwaranta nie obciążają obowiązki związane z okresowymi konserwacjami, serwisami lub przeglądami technicznymi towarów, a w szczególności czyszczenie, regulacja, sprawdzenie działania, korekta błędów obsługi lub użytkowania towarów oraz inne czynności, do których wykonania zobowiązany jest każdoczesny użytkownik towaru.

§ 4. ZGŁASZANIE I ROZPATRYWANIE GWARANCJI

 1. Wady i usterki objęte Gwarancją, ujawnione w trakcie okresu gwarancyjnego, powinny być zgłaszane niezwłocznie AM PERGOLA SYSTEM, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady lub wystąpienia usterki. Użytkowanie towaru po ujawnieniu usterki może skutkować nieuwzględnieniem reklamacji.

 2. Reklamacje powinny być zgłaszane bezpośrednio AM PERGOLA SYSTEM w następujący sposób:

 1. w siedzibie AM PERGOLA SYSTEM.

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ampergola.pl.

 3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej po przez przesłanie przesyłki (listem poleconym) na adres siedziby przedsiębiorstwa AM PERGOLA SYSTEM.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane uprawnionego z tytułu Gwarancji, dane adresowe miejsca, w którym został zamontowany towar, dane towaru (rodzaj, charakterystyka), kopie dokumentów księgowych potwierdzających zakup towaru / usługi, dane kontaktowe oraz opis przyczyny reklamacji (w miarę możliwości z dokumentacją zdjęciową). Reklamujący podając w reklamacji adres e-mail wnosi i wyraża zgodę na to, że AM PERGOLA SYSTEM wystosuje wezwanie, o którym mowa w ust. 4 i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, na ten adres e-mail wskazany w reklamacji. Jednakże na wyraźne żądanie osoby składającej reklamację, pod warunkiem podania przez nią niezbędnych danych osobowych i kontaktowych, AM PERGOLA SYSTEM udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, przy czym w takim przypadku dla zachowania terminu rozstrzygnięcia reklamacji, wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.

 2. Reklamujący zobowiązany jest udzielić AM PERGOLA SYSTEM wyjaśnień i pomocy w sprawach reklamacyjnych. Reklamujący udziela wyjaśnień w terminie 7 dni od wezwania AM PERGOLA SYSTEM. Brak udzielenia wyjaśnień w niezbędnym zakresie może skutkować odmową uwzględnienia zgłoszenia reklamacyjnego.

 3. Reklamacje zgłoszone bez niezbędnych danych kontaktowych, nie będą rozpatrywane przez AM PERGOLA SYSTEM.

 4. Złożenie reklamacji obliguje Kontrahenta do zabezpieczenia towaru, co do którego zgłoszono reklamację do chwili dokonania oględzin oraz badań przez AM PERGOLA SYSTEM, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu.

§ 5. ZOBOWIĄZANIE AM PERGOLA SYSTEM

 1. Po zgłoszeniu reklamacji, Kontrahent zobowiązany jest udostępnić osobom działającym w imieniu AM PERGOLA SYSTEM miejsce, w którym został zamontowany towar objęty reklamacją w zakresie koniecznym do dokonania niezbędnych oględzin oraz badań. Nieudostępnienie tego miejsca będzie uznane za odstąpienie od zgłoszenia reklamacyjnego i skutkować będzie pozostawieniem zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania.

 2. Termin oględzin oraz badań zostanie ustalony przez Kontrahenta oraz AM PERGOLA SYSTEM.

 3. Przedstawiciel AM PERGOLA SYSTEM sporządzi protokół oględzin oraz badań, o których mowa w ust. 1 w dwóch egzemplarzach, odpowiednio dla Kontrahenta i AM PERGOLA SYSTEM.

 4. AM PERGOLA SYSTEM przystąpi niezwłocznie do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia oględzin oraz badań, o których mowa w ust. 1. W przypadkach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji we wskazanym terminie, AM PERGOLA SYSTEM przekazuje osobie składającej reklamację informację zawierającą przewidywany terminu udzielenia odpowiedzi (nie dłuższy jednak niż 30 dni od daty przeprowadzenia oględzin oraz badań, o których mowa w ust.1) oraz przyczyny braku możliwości dochowania terminu.

 5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, AM PERGOLA SYSTEM dostarczy na własny koszt materiał konieczny do naprawy i usunie usterkę na podstawie porozumienia z Kontrahentem, nie później niż w terminie 30 dni od daty uznania reklamacji za uzasadnioną. W razie niemożności wykonania tych obowiązków lub gdy wady towaru są nieistotne, Kontrahentowi przysługuje uprawnienie do obniżenia ceny towaru (w takiej proporcji w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady) lub do zwrotu zapłaconej ceny.

 6. Wykonanie przez AM PERGOLA SYSTEM obowiązków wynikających z niniejszej Gwarancji powinno być przez strony stwierdzane protokolarnie. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu, protokół zostanie przyjęty jednostronnie przez AM PERGOLA SYSTEM, ze skutkiem dla obu Stron.

 7. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane, w szczególności wykonanie badań, ekspertyz, koszty dojazdu itp., ponosi zgłaszający reklamację.

 8. Jeżeli AM PERGOLA SYSTEM dostarczył zamiast wadliwych towarów (lub ich elementów), towary (lub ich elementy) wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo dla nowo dostarczonych towarów bez wad od chwili ich dostarczenia.

 9. AM PERGOLA SYSTEM może zlecić dokonanie napraw gwarancyjnych innemu profesjonalnemu podmiotowi.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z Gwarancji skorzystać można tylko wówczas, gdy cena za towar została uiszczona zgodnie z ustalonymi warunkami płatności.

 2. Ponad określone niniejszym Regulaminem świadczenia z tytułu Gwarancji nie mogą być uznawane żadne inne roszczenia, w szczególności roszczenia spowodowane skutkami istnienia wady.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

 4. AM PERGOLA SYSTEM może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą miały zastosowania do osób, które nabyły towar przed datą wprowadzenia zmiany.