AM PERGOLA

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych Klienta

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

 1. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Andrzej Caparczyk oraz Mirosław Żelazko prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą AM PERGOLA SYSTEM Andrzej Caparczyk, Mirosław Żelazko Spółka Cywilna z siedzibą w Toszku (44-180) przy ul. Wilkowickiej 2, REGON: 386987777, NIP: 9691643224 (dalej jako: AM PERGOLA SYSTEM).

 2. Z każdym ze Współadministratorów danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby AM PERGOLA SYSTEM lub telefonicznie pod numerem 786 686 686.

 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, wystawienia faktury, rozpatrywania reklamacji dotyczących niewykonania oraz nienależytego wykonania przez AM PERGOLA SYSTEM usług, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Pana/Panią obowiązków wynikających z umów zawartych z AM PERGOLA SYSTEM.

 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), numer NIP, numer REGON, adres zamieszkania, adres siedziby przedsiębiorstwa, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer konta bankowego, a ponadto wszelkie inne dane przekazane w związku ze świadczeniem przez AM PERGOLA SYSTEM usług.

 5. W zakresie wykonywania umowy, podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). W zakresie dochodzenia roszczeń przez AM PERGOLA SYSTEM podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Artykuł 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, a to ze względu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów AM PERGOLA SYSTEM związanych z dochodzeniem roszczeń. Natomiast w odniesieniu do rozpatrywania złożonych przez Pana/Panią reklamacji dotyczących niewykonania oraz nienależytego wykonania przez AM PERGOLA SYSTEM obowiązków umownych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Artykuł 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów AM PERGOLA SYSTEM). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są także z uwagi na to, iż przetwarzane tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AM PERGOLA SYSTEM (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) – a w szczególności obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa podatkowego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu, niż cel dla którego zostały zebrane.

 6. Pana/Pani dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie AM PERGOLA SYSTEM (w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz AM PERGOLA SYSTEM usługi prawne, informatyczne oraz księgowe). Odbiorcami mogą być także podmioty działające w oparciu o przepisy prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Współadministratorzy zapewniają, że odbywa się ono zgodnie z prawem.

 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

 9. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym, a także ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych Współadministratorzy nie zawrą z Panem/Panią umowy.

 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów

Zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO„) informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

 1. Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

Andrzej Caparczyk (dalej „Administrator Wykonawczy„) oraz Mirosław Żelazko (dalej „Współadministrator„) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą AM PERGOLA SYSTEM Andrzej Caparczyk, Mirosław Żelazko Spółka Cywilna z siedzibą w Toszku (44-180) przy ul. Wilkowickiej 2, REGON: 386987777, NIP: 9691643224.

  1. Administrator Wykonawczy i Współadministrator oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.

  2. Współadministratorzy wspólnie przechowują wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.

  3. Administrator Wykonawczy i Współadministrator nie przekazują Twoich danych osobowych poza EOG.

  4. Administrator Wykonawczy i Współadministrator nie wyznaczyli swojego Inspektora Ochrony Danych.

  5. Administrator Wykonawczy i Współadministrator zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny do prawidłowego prowadzenia przedsiębiorstwa w formie spółki cywilnej.

  6. Administrator Wykonawczy i Współadministrator zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczą wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Administratora Wykonawczego i Współadministratora oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy. Ponadto osoby te zostaną uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych. Współadministratorzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie zatrudniają na jakiejkolwiek podstawie prawnej osób, których zakres obowiązków wiąże się z potrzebą dostępu do danych osobowych.

  7. Administrator Wykonawczy oraz Współadministrator zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

  8. Administrator Wykonawczy oraz Współadministrator zobowiązują się współpracować przy realizacji ciążących na nich obowiązków.

  9. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się zarówno z Administratorem Wykonawczym jak i z Współadministratorem.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

   • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://ampergola.pl
   • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
   • Administrator – firma AM PERGOLA SYSTEM Andrzej Caparczyk, Mirosław Żelazko Spółka Cywilna , prowadząca działalność pod adresem: 44-180 Toszek ul. Wilkowicka 2, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9691643224, o nadanym numerze REGON: 386987777, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
   • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
   • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
   • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

   • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
   • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
   • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
   • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

   • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
   • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
   • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

   • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
   • Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie
   • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
   • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
   • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
   • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

   • Google Analytics
   • Google AdSense
   • Google AdWords
   • Google+
   • Facebook
   • Twitter
   • Youtube
   • Vimeo

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

   • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
   • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
   • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności

   • Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz satnu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.
   • Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
   • Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z sieci.
   • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każedej dowolnej witryny.

§ 8 Wymagania Serwisu

   • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
   • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 9 Zmiany w Polityce Cookie

   • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
   • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
   • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.